Om Randholmen:

Randholmen har gårdsnummer 430. Den er utskilt fra Femdal i 1772. Om det var noen bebyggelse, eller om plassen var oppdyrket den gang, vites ikke, men det er ikke sannsynlig. Husmannsplass har gården således aldri vært. Holmen er ved lavvann landfast med Kråkerøy ved et eid.
(I dag, 2016, kan det stort sett gåes til fots over eidet).

Aksel som fremdeles drev der ute i 1957, leverte melk i butikken til Henry Sundene på Lunde. Det var nok ingen enkel sak på den tiden. Først måtte han ro over Femdalsundet og siden bar han melken derfra til Lunde. Om vinteren gikk han over isen. Høst og vår når isen var usikker, tok han av seg støvler og strømper mens han vasset over for så å ta på seg igjen på den andre siden. En skikkelig hardhaus.

Etter at Aksel døde, ble gårdsdriften nedlagt, og det gamle våningshuset revet, men nytt ble oppført i samme stil og på samme sted. Arvingene solgte holmen til staten mot at de fikk bygge seg 5 hytter nordøst for husene. Randholmen er i dag et flott og mye brukt turområde. Det ble i 1985 bygget bro fra Femdalsund til Randholmen og i 1991 bro fra Randholmen til Tjeldholmen.

Navneformer:
Ravnøe nevnt i 1772 og 1778. Ravne Holmen 1768. Hvis navnet er gammelt, så er det sannsynligvis av Rafnaholmr av rafn/ravn.

Husdyrhold:
1819 1 ku og 3 sauer. I 1865 1 hest, 4 kyr og 5 sauer.


Areal i 1939:
Åpen åker 5,5 mål, eng 13 mål, have 0,4 mål, til sammen 18,9 mål.

Randholmen i mai 1956 med gammel bebyggelse. Foto fra: Gård og grunn på Kråkerøy.

Folk:

Tore Rasmussen (død 1778) var første bruker her. Han kjøpte den 12. mars 1772 av Hans Eriksen og Jon Pedersen Femdal ”en vores paaboende gaard Femdahl underliggende øe Ravnøe kaldet” for 100 daler. Tore var født på Arisholmen, men bygslet i 1773 Eidet. Herfra drev han også Randholmen og synes å ha bodd der til farens død i 1777. Han flyttet da hjem til Arisholmen.

Senere hadde de to holmene samme eiere gjennom lengre tid, og Randholmen ble lenge drevet som et underbruk av Arisholmen.

Randholmen i gamle kart. Henholdsvis 1817 og 1951.
Kilde: Kartverket.

Søren Nielsen Huser fikk seg ”Øen Ravnøe kaldet” utlagt for 60 daler på skiftet etter Tore Rasmussen i 1778. I 1783 fikk Johannes Toresen Arisholmen skjøte på Randholmen for 63 daler av Nielsen, og i 1818 solgte han den videre sammen med Arisholmen for 200 daler til sønnen Tore Johannesen, som så i sin tur igjen overdro begge holmer til sin svigersønn Olaus Olsen i 1841.

I 1876 ble holmene endelig skilt, da Alexander Jonsen fikk skjøte på Randholmen. Imidlertid hadde holmen da en tid vært bebodd av Auden Corneliussen og hans kone, som nok var de første som bygget bolig på holmen. Alexander var fra Lunde. Han ble gift med Alette Jørgensdatter. Hun ble etter hans død sittende med gården i uskifte. Deres sønn Aksel Alexandersen Randholmen (Født 1879) var i 1957 fremdeles eier og bruker av gården.

Alexander Jonsen Randholmen eide Randholmen fra 1876.
-
Foto fra Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.

Sjøfolk fra 1870-årene. Alexander Jonsen Randholmen foran
til høyre. Han seilte i mange år som matros og tømmermann.
Foto fra Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.

Annet om Randholmen:

Gangbro fra Femdal og over til Randholmen ble bygget i 1985. Foto: Halvor Sødal.

Egne fotos av Randholmen. Tatt fra sjøen 2017:

Kilder:
Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
Gård og grunn på Kråkerøy 2005.